Bygglov - hur går det till?

Uppdaterad

1. Krävs det bygglov eller anmälan?

Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan, och vilka regler som gäller för just ditt område.
Stora delar av Nacka kommun har en detaljplan. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i området. 

2. Ta fram handlingar och skicka in din ansökan

Det är enklast och snabbast att ansöka genom att använda vår e-tjänst. Du behöver då ha e-legitimation. E-TJÄNST för att söka lov eller anmäla

3. Kommunen handlägger

När kommunens bygglovsenhet har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Det tar ca 10 dagar. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även bekräftelse till ägaren.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in.

Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

4. Bygglovet beviljat!

Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet.

Före projekt- och byggstart behöver du få ett startbesked. I de flesta fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med kommunen. Vid enklare ärenden, till exempel för en mindre tillbyggnad eller fasadändring, kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

5. Tekniskt samråd och startbesked

När du fått bygglov kommer kommunen att kalla till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om det går att ge lov. När du har fått startbesked får du börja bygga

6. Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer gör kommunen arbetsplatsbesök. Där ska även den kontrollansvarige delta. Då följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

7. Slutsamråd

Du ska i god tid meddela när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Då bokar ni in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige.

8. Slutbesked måste finnas innan byggnaden får användas

När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet med ett slutbesked. Det är ett viktigt dokument, eftersom byggnaden eller åtgärden inte får tas i bruk innan det finns.

Du är alltid välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice om du inte finner svar på de funderingar du har - se kontaktuppgifter högst upp på sidan.


(Information hämtad från Nacka Kommun)

Guide taggad med: ansökan bygg
warning Created with Sketch.